Обратно

Организиране на конференции/семинари/обучения

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Организиране на конференции/семинари/обучения” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0107-C0001, проект „ЕНТЕР-2-развитие на модела за социално включване на бивши затворници” с Бенефициент Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”.