Обратно

Организация и логистика за три обучителни семинари за хора с увредено зрение

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Организация и логистика за три обучителни семинари за хора с увредено зрение” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0072-C0001, проект „Заедно можем повече” с Бенефициент Национална потребителна кооперация на слепите в България.

  • изтегли файла