Обратно

Изготвяне на методика за изработване на интернет базирана консултантско-информационна услуга

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Изготвяне на методика за изработване на интернет базирана консултантско-информационна услуга /интерактивна информационна среда, сайт и база данни/” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0126-C0001, проект „Център за консултативни и информационни услуги „Социално включване и социална икономика” с Бенефициент Сдружение „Сдружение за социална солидарност и просперитет”.