Обратно

Издаване на наръчник и изработване на информационни-рекламни материали за популяризиране на социалното предприятие

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Издаване на наръчник и изработване на информационни-рекламни материали за популяризиране на социалното предприятие” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0058-C0001, проект „Създаване на център за подкрепа на трудовата реализация ” с Бенефициент Фондация „Стъпка по стъпка”.