Обратно

Доставка на платове и материали

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “ Доставка на платове и материали”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0071-C0001, проект „Създаване на Модел за Активиране на Работния потенциал чрез Трудови умения на лица с хронични психични заболявания в гр. Русе – Проект „СМАРТ” с Бенефициент Сдружение „Център за консултиране и кратка терапия „Решения”.