Обратно

Доставка на материали за шивашко предприятие

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Доставка на материали за шивашко предприятие по договор BG 051PO001-5.1.01-0112-С0001” в три обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на макари-конуси; Обособена позиция 2: Доставка на креди; Обособена позиция 3: Достовка на платове”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0112-C0001, проект „Да успеем заедно” с Бенефициент Фондация „Св. Архангел”.