Обратно

Доставка на консумативи и материали за салон за красота

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Доставка на консумативи и материали за салон за красота” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0055-C0001, проект „С нови умения отново на работа” с Бенефициент СНЦ „Сбъднати мечти”.