Обратно

Доставка на хранителни продукти

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Доставка на хранителни продукти” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0129-C0001, проект „Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество ” с Бенефициент Фондация „Дете и бъдеще”.