Обратно

Доставка на храна за ползвателите на социалната услуга

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Доставка на храна за ползвателите на социалната услуга” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0121-C0001, проект “Ателие за пачуърк” с Бенефициент Фондация „Милениум”.