Обратно

Периодични доставки на хранителни продукти

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Периодични доставки на хранителни продукти за Защитено жилище за млади хора с увреждания” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”, Договор BG051PO001-5.2.03-0004-С0001, проект „Защитено жилище за млади хора с увреждания” с Бенефициент Сдружение „Равновесие”.