Обратно

Осигуряване на публичност по проект

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект „Осигуряване на публичност по проект „Център за информиране, консултиране, подкрепа и обучение на деца – гр.Враца” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”, Договор BG051PO001-5.2.03-0064-С0001, проект „Център за информиране, консултиране, подкрепа и обучение на деца – гр.Враца” с Бенефициент Фондация „България, Европа, Земя”.