Обратно

Изработка на видео клипове, документални филми и информационни материали

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект "Изработка на видео клипове, документални филми и информационни материали за провеждане на медийна кампания в регионите Русе и Хасково" по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”, Договор BG051PO001-5.2.03-0050-С0001, проект „Бъдеще за всички – кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции" с Бенефициент Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива”.