Обратно

Изработка и доставка на материали за осигуряване на публичност, визуализация и популяризиране на проект

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект "Изработка и доставка на материали за осигуряване на публичност, визуализация и популяризиране на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа – гр.Благоевград" по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03 ”За по-добро бъдеще на децата”, Договор BG051PO001-5.2.03-0046-С0001, проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа – гр.Благоевград" с Бенефициент Фондация „Битие”.