Обратно

Доставка на хранителни продукти

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект ”Доставка на хранителни продукти” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 ”Социални услуги за социално включване”, Договор BG051PO001-5.2.06-0058-С0001, проект „Създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в град Тутракан" с Бенефициент "Кетаринг БГ" ЕООД алтернатива.