Обратно

Допълнение към Ръководства за изпълнение на договори по схеми за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 на Оперативна програ

22/02/2013

Допълнение към Ръководства за изпълнение на договори по схеми за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  • Указание /documents/20181/45909/Dopalnenie+Benefic.doc/678a1e06-1b3c-43ee-95d3-e7b7a063259b?version=1.0&download=true cur_fileDesc.getData()