Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация, съхранявана в Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предоставя на заявителите по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на АСП, след подаване и регистриране на заявление-образец.