Добри практики и споделяне на опит

В рубриката „Добри практики и споделяне на опит“ Управляващият орган по Оперативната програма за храни /УО по ОПХ/ публикува анализ на най-често срещаните грешки при провеждане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

В анализа, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни относно грешки в тази област и установени пропуски при извършени одити на системите и на операциите на УО по ОПХ от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейски съюз“, се представят примери за финансовите последици, до които водят, както и за избягването им в бъдеще. Също така са включени най-често срещаните грешки в резултат от осъществения от УО по ОПХ последващ мониторинг на законосъобразността на проведените обществени поръчки при съблюдаване реда и условията на Закона за обществени поръчки. Следва да се подчертае, че изготвеното обобщение няма изчерпателен характер и не съдържа всички възможни отклонения, представляващи необосновани ограничения на участието на икономически оператори в обществени поръчки, предвид обширността и големия обем на материята. Също така, анализът касае практически въпроси свързани с Оперативната програма до влизане в сила на редакцията на Закона за обществени поръчки в сила от 15.04.2016г. / Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г./