ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0075

Дата на публикуване: 15.11.2017 17:20

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 08.12.2017 10:00

Описание

РДСП - Варна обявява повторно обществена поръчка с предмет "Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Варна за отоплителен сезон" 2017/2018г.