ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Открита процедура

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0003

Дата на публикуване: 16.02.2017

Краен срок за подаване на оферти: 20.03.2017 17:00

Дата на отваряне на оферти: 22.03.2017 10:00

Описание

Доставка на нетна активна електрическа енергия-ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ДСП-Пловдив по шест обособени позиции