ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Възложена

Тип процедура: Пряко договаряне

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2017-0002

Дата на публикуване: 07.02.2017

Краен срок за подаване на оферти 07.02.2017

Дата на отваряне на оферти 07.02.2017

Описание

Дирекция „Социално подпомагане” - Балчик обявява процедура по реда на ЗОП- пряко договаряне с предмет „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда предоставяна с Договор за ползване на общински имот , сключен на 06.07.2016 г. за срок от 10(десет) години с Община Балчик и Агенция за социално подпомагане - София