ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Публично състезание

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2019-0090

Дата на публикуване: 08.08.2019 13:53

Краен срок за подаване на оферти: 27.08.2019 17:30

Дата на отваряне на оферти: 28.08.2019 11:00

Описание

,„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София-град – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обекти по четиринадесет обособени позиции“