ЗОП от 15.04.2016 г.

Статус: Обявена

Тип процедура: Договаряне без предварително обявление

Тип финансиране : Бюджетни средства

Номер на поръчка: 00496-2018-0100

Дата на публикуване: 13.11.2018 14:44

Краен срок за подаване на оферти: 19.11.2018 17:30

Дата на отваряне на оферти: 20.11.2018 10:00

Описание

АСП откива процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенцията за социално подпомагане“