Архив

Определени са кандидатите, допуснати до етап „Събеседване” на конкурса за избор на външни оценители за участие в оценителни комисии за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 – Социално включване и насърчаване на социалната икономика от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , за следните области на интервенция:

  • Област на интервенция 5.1 -  „Подкрепа на социалната икономика”;
  • Област на интервенция 5.2. - „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”;
  • Област на интервенция 5.3. -  „Работоспособност чрез по- добро здраве”.

Допуснати до събеседване са само кандидатите, които отговарят на изискванията и са представили документите, посочени в публикуваното на интернет-страницата на Агенцията за социално подпомагане обявление за конкурса.

Имената на допуснатите и отпадналите кандидати са посочени в приложените списъци.

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 09, 10, 11 и 14 септември 2009 г. по приложения график.


03.09.2009 г.

Резултати

— 20 резултата на стр.
Показване на 1 - 20 от 24 резултата.