Обратно

В ход е реализацията на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”

 

 

 

В изпълнение на заложените мерки в Плана за действие 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, от 01.07.2019 г. стартира нов проект - BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

         Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с държавните психиатрични болници в страната, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Продължителността на проекта е 36 месеца с планиран край на изпълнение 30.06.2022 г. Общата стойност на проекта е 3 998 788,12 лв.

Основната цел на проекта е подготовка за извеждане и създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в десет специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в държавните психиатрични болници по социални индикации.

Проектът е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата.

Ще се осигури подготовка за предоставяне на услуги в общността, след изграждане на подходяща инфраструктура със средства по Оперативна програма "Региони в растеж".

Предвижда се да бъдат закрити 5 специализирани институции за хора с психични разстройства и 5 специализирани институции за хора с умствена изостаналост. Ще бъде осигурена среда за живот в общността на 650 лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в домовете и 130 лица, пребиваващи продължително време в държавните психиатрични болници по социални индикации.

Ще се изготвят обучителни материали за обучение на специалистите от социалната и здравната система, предоставящи социални и интегрирани здравно-социални услуги. Екипите за оценка и персоналът на институциите, определени за закриване, ще получават подкрепа чрез извършване на супервизия.

Ще се извърши анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и на домовете за стари хора, който ще бъде основа за разработване на втория План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Ще се работи активно с потребителите на институциите за подготовка за извеждането и преместването им в новите услуги.

Ще се изпълнява Комуникационна стратегия, чиято основна цел е промяна на нагласите на обществото към хората с психични разстройства и с умствена изостаналост.

 

Проект №BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.