Останаха 42 институции за деца, преди 5 години бяха 122

Налице е устойчива тенденция да намалява броят на настанените в специализирани институции деца, като този процес е успореден с разширяване на мрежата от резидентен тип услуги. Това сочи изготвен от експерти на Агенцията за социално подпомагане Анализ на изпълнението на процеса на деинституционализация, обхващащ 5-годишния период от 2012 до 2016 г.

Така към 31.12.2012 г. общият капацитет на домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), е 2916 места, заети са 2361. Капацитетът на домовете за деца с увреждания е 1372, заетите места са 1185. Пет години по-късно - към 31.12.2016 г. общият капацитет на ДДЛРГ е 696 места, от които заети са 479, а домове за деца с увреждания вече не съществуват.

Към 31.12.2016 г. спрямо края на 2012 г. общият капацитет на специализираните институции (домове за деца, лишени от родителска грижа, и домове за деца с увреждания), е намалял с впечатляващите 84 процента, съответно заетите места – с 86 процента. Функциониращите специализирани институции за деца, делегирани от държавата дейности в края на 2012 г. са 122, в края на 2016 г. са едва 42, което е намаление с 66 процента. През 2015 г. е закрит Домът за деца с физически увреждания, а през 2016 г. – последните 6 дома за деца с умствена изостаналост.

Динамичният процес на закриване на институции е съпътстван със значително нарастване на броя на социалните услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната грижа за деца. Към 31.12.2012 г. функционират 338 социални услуги за деца с капацитет 8769 места, от които от резидентен тип 124, с капацитет 1375 места. Съответните данни за края на 2016 г. са 605 социални услуги с капацитет 13 462 места, в това число от резидентен тип 320, с капацитет 3949 места.

В значителна степен увеличението на социалните услуги в общността се дължи на разкриването на нови услуги от резидентен тип в сравнение с останалите социални услуги в общността. Обобщените данни показват, че през 2016 г. функциониращите социални услуги в общността от резидентен тип за деца (Преходно жилище, Център за настаняване от семеен тип, Кризисен център,  Приют) са с 39% повече от 2012 г.

Осъществяването на цялостната реформа в системата на грижа за децата и семействата стартира с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие за нейното изпълнение, актуализиран през октомври 2016 г. При изпълнението на заложените мерки и дейности е предвидено да бъдат закрити всички останали специализирани институции за деца.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 29 Декември 2017 29.12.2017 На 29.12.2017 г. в информационната система ИСУН 2020 са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
  • 28 Декември 2017 28.12.2017 г. На 15.12.2017 г., в Държавен вестник бр. 100 е обнародвана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по...
  • 04 Декември 2017 04.12.2017 На 04.12.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3, ...
  • 23 Август 2017 23.08.2017 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ...
  • 23 Май 2017 22.05.2017 От 22.05.2017г. УО по ОПХ ФЕПНЛ предоставя за обсъждане от заинтересованите страни Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2016г., съгласно разпоредбите на на чл....

Виж всички