Над 217 000 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление

Общо 217 635 са лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни от анализ на Агенцията за социално подпомагане. За периода от 1 юли до 31 октомври 2016 г. в страната са подадени общо 261 241  молби-декларации за отпускане на помощта. Размерът й за отоплителен сезон 2016/2017 бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362,30 лева.

Традиционно най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 181 520  (в пари) и 14 011 (в натура), за електроенергия -18 945 , топлоенергия -3026 , природен газ -133 . Издадените заповеди за отказ за отпускане на помощта са 43 606, като най-често нормативното основание за отказа е доход над диференцирания минимален доход за отопление – 26 416 случая.

За настоящия отоплителен сезон са издадени 1576  заповеди за подпомагане с целева помощ за отопление на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства. Тази нова целева група беше въведена с изменения в Наредбата за отпускане на  помощта за отопление през 2014 г.


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 29 Декември 2017 29.12.2017 На 29.12.2017 г. в информационната система ИСУН 2020 са публикувани изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
  • 28 Декември 2017 28.12.2017 г. На 15.12.2017 г., в Държавен вестник бр. 100 е обнародвана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по...
  • 04 Декември 2017 04.12.2017 На 04.12.2017 г. са публикувани изменения на пакета документи кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3, ...
  • 23 Август 2017 23.08.2017 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2016 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ...
  • 23 Май 2017 22.05.2017 От 22.05.2017г. УО по ОПХ ФЕПНЛ предоставя за обсъждане от заинтересованите страни Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2016г., съгласно разпоредбите на на чл....

Виж всички