Обратно

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ потвърди качеството на приемната грижа като основен приоритет

Втората национална информационна среща отчете развитието на проекта „Приеми ме 2015“ до момента и набеляза предстоящите задачи. Проектът се изпълнява от прекия бенефициент – Агенция за социално подпомагане (АСП), вече в партньорство със 149 общини. Проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга „приемна грижа“ - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11.2016 г. (Етап 2) – в партньорство със 149 общини. С Етап 2 стартира и организация на управление и предоставяне на услугата чрез иновативен областен модел. Продължителността на проекта е 28 месеца - до 31 март 2018 г., стойността на безвъзмездната финансова помощ е 51 600 000 лева. Към 30.04.2017 г. общо верифицираните средства по операцията са в размер на над 19 милиона лева, а изплатените средства - близо 25 милиона лева. Общият брой деца, преминали през приемна грижа от 01.01.2016 г. до 31.03.2017 г. е 3 164. Към 31.03.2017 г. утвърдените приемни семейства с местоживеене в 149-те общини-партньори са общо 2 252.

След обстоен анализ на потребностите от развиването на приемната грижа в цялата страна на база извършено по проекта изследване за всяка община/област, беше изготвен План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” 2016/2017. Тези основни проектни документи са обсъдени и одобрени от сформирания по проекта Консултативен експертен съвет в състав – представители на МТСП, АСП, ДАЗД и представителите на НПО-сектора: Национално сдружение на общините, Национална асоциация за приемна грижа, Национална мрежа за децата, Уницеф-България. През 2017 г. ще  се актуализира Планът за развитие на приемната грижа, както и провеждане на: базисно обучение за областните екипи по приемна грижа и експерти от отделите „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“, Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) и Комисиите по приемна грижа; специализирани обучения за областните екипи и за експертите от териториалните структури; супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца и на областните екипи по приемна грижа.

Въпросите за качеството на приемната грижа остават приоритетни, но понякога и тревожни, изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов, очертавайки проблемите и посоките за преодоляването им: „Непосредствената задача е да се реализира в практиката разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Пряк път към това е ясно да се профилират компетенциите на приемните семейства, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“.“

Участниците в срещата – представители на екипите по приемна грижа и директорите на РДСП в АСП, имаха възможност в дискусионен режим да споделят своите виждания и своята практика. Срещата завърши с анализ и дискусия, посветени на обществените нагласи към приемната грижа и способите за преодоляването на негативните тенденции.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.