Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ набеляза идеи за развитие на приемната грижа

Изображение

Участниците в Третата национална информационна работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ обсъдиха анализ на резултатите от прилагането на областния модел за предоставяне на приемна грижа. Ръководителите на 28-те областни екипи по приемна грижа и експерти по закрила на детето от регионалните дирекции за социално подпомагане представиха също своята практика по предоставянето на приемна грижа. Гледната си точка споделиха и представители на Националната мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа, УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето в качеството си на членове на Консултативния експертен съвет (КЕС) по проекта.

        Надделява виждането, че въвеждането на иновативния модел чрез сформирани нови екипи по приемна грижа, с отговорност за цялата област въпреки първоначалните съпротиви, е възприето като добре функциониращо и е налице разбирането, че е предпоставка за добри резултати. Посока за бъдещото развитие на областния модел  е общините-партньори по проекта да договарят предоставянето на услугата чрез неправителствени организации - тази възможност се дава и сега, но няма такива случаи в нито една от 28-те области. В тяхното представяне на проблемите се открои също необходимостта от  ясни критерии към кандидатите за приемни родители, например  за възраст и образователен ценз.

        „Разбираемо е желанието на оценяващите да стъпят на текст, който да им позволи лесен отказ на кандидат, когото преценяват като неподходящ и който често наистина е неподходящ – коментира ръководителят на проекта Огнян Христов. – Но поставяйки си ограничения се излагаме на риска сами да торпилираме реалната преценка и да превърнем реалната социална работа  в чиновническо администриране – ти можеш да бъдеш приемен родител, защото си на 40, ти не можеш, защото си на 60. Ами ако този на 40 не е подходящ, а този на 60 е в кондиция и с възможности? Извеждане на принципни критерии обаче е необходимо – например образователен ценз, адекватен да посрещне потребностите на детето от съответния профил, за който се кандидатства. Едва ли е нужна магистърска степен, за да предложиш добра грижа за бебе.“

        Друга обсъждана тема бе наблюдаваното на места недостатъчно разбиране за различната роля на участниците в споделения процес на предоставяне на приемна грижа. Тясно свързана с това е необходимостта от последователен екипен стил в конкретната социална работа, но при условие, че не се подхожда формално и че преминалите обучения са осигурили унифицирана опора за силни, просветени, можещи и знаещи екипи, които от своя страна да работят за създадаването на качествени приемни семейства.

                Предложенията на участниците в националната среща ще бъдат систематизирани от Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ и изведени като приоритети в Плана за развитие на услугата за следващия едногодишен период (2017-2018 г.), като този план ще бъде обсъден и приет от КЕС.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 


Актуално за ОПХ ФЕПНЛ

  • 29 Март 2019 29.03.2019 г. На 29.03.2019г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 1: BG05FMOP001-1.004 „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 2020“ ...
  • 27 Февруари 2019 27.02.2019 г. Област Пловдив - Удължава се срокът за раздаване на пакетите с хранителни продукти Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се...
  • 18 Февруари 2019 18.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Хасково Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 14 Февруари 2019 14.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Бургас Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...
  • 12 Февруари 2019 12.02.2019 г. Промяна в графика за раздаване в област Сливен Направена е промяна в графика за раздаване на пакетите с хранителни продукти за най-нуждаещите се по Операция тип 2 "Предоставяне на...

Виж всички