Структура на АСП

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

Изображение

Цветан Васев - изпълнителен директор

Цветан Васев е магистър по икономика от УНСС - София. Започва работа в Националната служба за социално подпомагане през 1999 г., в Агенцията за социално подпомагане (АСП) постъпва от създаването й през 2003 г., като последователно е началник на отдел „Човешки ресурси", директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване", главен секретар на АСП, директор на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване", директор на дирекция „Човешки ресурси".  От 6 юни 2016 г. заема поста изпълнителен директор на АСП.