Социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца).

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.  
Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които предоставят възможност за живот в среда, близка до семейната.

Специализираните институции са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.

1. Настаняване в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип и ползване на социални услуги в общността от пълнолетни лица.
Социалните услуги за пълнолетни лица, поставени под запрещение, се предоставят съобразно желанието на лицето и становището на неговия настойник или попечител, като в случай на противоречие водещо е желанието на лицето, нуждаещо се от социална услуга.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа до директора на дирекция "Социално подпомагане" – за социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Към заявлението се прилагат копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива, документ за самоличност – за справка, като при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

  1. копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
  2. копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
  3. становище на попечителя/настойника на лицето.

В срок до 15 работни дни от подаването на заявлението мултидисциплинарен екип извършва индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвя индивидуален план за подкрепа на лицето.

При включването на социалните услуги в индивидуалния план за подкрепа мултидисциплинарният екип зачита желанието и личния избор на лицето, като в случай че то не приема препоръчаните от екипа подходящи за него социални услуги, това се отразява в плана. 

Въз основа на плана настаняването в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип и ползването на социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности се извършва със заповед и съответно с направление, издадени от директора на дирекция "Социално подпомагане".

Заповедите и направленията се издават въз основа на индивидуалния план за подкрепа при наличие на свободни места и се съобщават писмено на лицата в 14-дневен срок от издаването им. В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, дирекция "Социално подпомагане" вписва лицето в регистър на чакащите за настаняване/ползване на услуга.

Заповедите и направленията са валидни за срок един месец от датата на писменото им съобщаване на лицето. Срокът на валидност може да се удължи до три месеца в случаите на болнично лечение на лицето.

Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

2. Такси за социални услуги

Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.

Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата, утвърдена от Министерския съвет предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок до един месец заплати дължимите такси.

3. Финансиране на социалните услуги.

Социалните услуги, делегирани от държавата дейности се финансират от републиканския бюджет, чрез бюджетите на общините по ежегодно определяни с Решение на Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С Решението се определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. В рамките на тези стандарти са средствата за издръжка на потребителите и за заплати и осигуровки на персонала в социалните услуги. 

Документи (тук да се вижда заявлението за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа)