Е-услуги

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 18, 18б, 18в, 18г и 18д от Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Агенция за социално подпомагане – Централно управление 
 2. Заявители – Физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които желаят да предоставят социални услуги.
 3. Начин на заявяване – Заявлението с приложените към него документи се подава лично от лицето, което представлява дружеството/организацията в Обединена приемна на МТСП или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, по пощата с обратна разписка, както и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: ok@asp.government.bg
 4. Необходими документи:
  • Заявление за вписване в регистъра по образец;
  • Описание на услугата по образец;
  • Копие от съдебното решение за регистрация на юридическото лице. 
  • Копие от действащия устав на юридическото лице.
 5. Срок за издаване на заповед за вписване в регистъра: в 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението се издава удостоверение за регистрация или се прави мотивиран отказ за регистрация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление -декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт на всеки член на семейството над 14 г. За родители, ненавършили пълнолетие, заявление-декларацията се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен представител.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от:
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) или НЕЛК
  • Оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето. 
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на Заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от: 
   • други доходи.
   • стипендии;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи за брутните доходи от: 
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК
  • Копие от настанителна заповед.
  • Разходооправдателен документ за платен наем.
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 16 а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):

Чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи, в зависимост от момента на подаване на молбата:
  • Преди провеждане на лечението:
   • Заявление-декларация по образец;
   • Копие от разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерство на здравеопазването;
   • Копие от потвърждение от лечебното заведение, в което да са указани срок и начална дата;
   • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
  • След провеждане на лечението:
   • Заявление-декларация по образец;
   • Копие от разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерство на здравеопазването;
   • Копие от потвърждение от лечебното заведение, в което да са указани срок и начална дата;
   • Копие от епикриза от лечебното заведение, провела лечението;
   • Оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв;
   • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица и семейства.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация със свободен текст, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация със свободен текст;
  • Експертно решение ТЕЛК или НЕЛК;
  • Книжка на военноинвалид.
 5. Срок за издаване на удостоверение: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявлението социален работник изготвя социален доклад. Заповед за отпускане/отказ се издава в 7-дневен срок от изготвяне на социалния доклад.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 5 а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето;
  • удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
  • копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя, или копие на болничния лист и оригинал за справка – от самоосигуряващото се лице;
  • медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
  • лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация 
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • Удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, а за новата учебна година – и за децата, записани за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца, само в случаите, в които детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на образованието и науката;
  • Решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2; 
  • Удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;
  • Лична карта – за справка;
  • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
  • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
  Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението   декларация:
  • когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
  • когато помощите по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят   в натура.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно приложение № 3;
  • Удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
  • Копие от удостоверението за раждане на детето;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца) за справка;
  • Лична карта (за справка);
  • Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
  • Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
   Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация: - когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
  • когато помощите по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца се предоставят в натура.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
  • Уверение от висшето училище за лицата, че са записани като редовни студенти към датата на раждане на детето;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация 
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
  • Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • Удостоверение за раждане на детето (за справка);
  • Лична карта (за справка);
  • Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
  Заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация:
  • когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца;
  • когато помощите по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца се предоставя    в натура.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица и семейства
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта – за справка;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка.
 5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца, чл. 34б от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Билети за извършено пътуване;
  • Копие от удостоверение за безплатно пътуване, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на разрешение: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, а в случаите когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
  • Копие на Съдебно решение или административен акт(само за осиновител, настойник или попечител; семейство на роднини или близки или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето);
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на социална оценка: до края на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението-декларация за извършване на социална оценка
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица (лицето с увреждане или упълномощено от него лице; настойника или попечителя на лице с увреждане).
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Документ, удостоверяващ обучението.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6.  Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.): 
Чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка);
  • Удостоверение издадено от общопрактикуващ лекар по образец.
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6.  Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 31 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Настанителна заповед (копие);
  • Разходооправдателен документ за платения наем;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: в 20-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация, въз основа на социалната оценка социален работник изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция. В 7-дневен срок от изготвянето на предложението директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
 6.   Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Медицински протокол или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК(копие);
  • Документ, удостоверяващ осигурителен статус (за лицата в трудоспособна възраст);
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 10 дни след подаване на заявление-декларацията, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 48 и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето.
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон/платежно нареждане;
  • Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20 дни след подаване на заявление-декларацията издава се заповед, за отпускане или отказ за отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 1-5 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. на Министерство на труда и социалната политика

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Документи доходи от: 
   • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
   • извършване на услуги с личен труд;
   • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
   • стипендии;
   • други доходи.
  • Медицинско удостоверение, протокол на ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК;
  • Лична карта (за справка);
  • Оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето. 
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20 дни след подаване на заявление-декларацията се изготвя социален доклад. В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Заповед № РД01-932/27.12.2010 г., последно изменена и допълнена със Заповед № РД01-55/22.01.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ/постоянен адрес на лицата. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молби-декларации по образец.
 4. Необходими документи:
  • Молба-декларация за включване в дейността „Личен асистент“;
  • Молба-декларация от кандидата за личен асистент за включване в дейност „Личен асистент“ по образец, заедно с всички необходими документи;
  • Молба-декларация от кандидата за потребител на социалната услуга „Личена асистент по образец, заедно с всички необходими документи;
  • Лична карта (за справка);
  • При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: На база подадените документи комисия извършва комплексна оценка в дома на лицата и изготвя доклад-предложение до директора на Дирекцията. На база предложението директора на ДСП издава заповед за включване или мотивиран отказ.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 2 от Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
  • Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство;
  • Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“;
  • Копие от пълномощно, в случай че документите се подават от упълномощено лице, на което то вписва „Вярно с оригинала” и се подписва;
  • Лична карта (за справка);
 5. Срок за издаване на заповед: Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата едногодишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на Наредбата.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молба свободен текст, съдържаща реквизити от документа за самоличност, номер на книжката на военноинвалида, текст, че лицето се задължава при промяна в обстоятелствата да уведоми ДСП и др.
 4. Необходими документи:
  • молба свободен текст;
  • Книжка на военноинвалид;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: По реда на чл. 57, ал. 1 от АПК,  директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице, по постоянен адрес на военноинвалида, издава заповед за отпускане или отказ на помощта.    
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица (правоимащото лице).
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст, съдържаща реквизити от документа за самоличност, номер на книжката на военноинвалида, текст, че лицето се задължава при промяна в обстоятелствата да уведоми ДСП и др.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Копие от книжка на военноинвалид;
  • Копие от страница с отразено пътуване;
  • Разходооправдателен документ – билети за извършено пътуване;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: По реда на чл. 57, ал. 1 от АПК,  директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице, по постоянен адрес на лицето, издава заповед за отпускане или отказ на направените разходи за безплатно пътуване два пъти в годината.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 9
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31; чл. 42; чл. 45; чл. 48; чл. 50
Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища - чл. 2, ал. 1
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите - чл. 17; чл. 18
 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в 7 –дневен срок от подаване на заявлението.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца и чл. 34а от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 51, 52, 53, 53а и 53б от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ или Регионална дирекция социално подпомагане по постоянен адрес на лицето. 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на служебна бележка: в момента на предоставяне на служебната бележка.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 23 от Закона за закрила на детето - мерки за закрила в семейна среда; чл. 20, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето , във връзка с чл. 25 от Закона за закрила на детето - мерки за закрила извън семейството. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване:
  • За лица  - Чрез подаване на заявление по образец за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа;
  • За деца:
   • При постигане на съгласие за предоставяне на социална услуга родителите на детето или настойниците и попечителите подават писмена молба до директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето.
   • Дирекция “Социално подпомагане” дава направление съгласно приложение № 4 от ППЗЗД до доставчика на социална услуга.
   • В случаите , при които не може да се постигне контакт с родителите на детето или настойниците и попечителите, ползването на социална услуга се извършва въз основа на заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”.
   • В случаите, при които се предоставя закрила на деца, пострадали от насилие или жертви на трафик, директорът на дирекция “Социално подпомагане” издава заповед за настаняване на детето в кризисен център.
   • В случаите, при които се ползва заместваща приемна грижа, дирекция “Социално подпомагане” дава направление след изричното определяне на възможност за ползване на този вид услуга в административната заповед и/или в съдебното решение за настаняване на детето извън семейството. 
 4. Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Копие от протокол на ЛКК/ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ако има такова
  • Лична карта (за справка);
  • Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение, в случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение;
  • Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство, в случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение;
  • Становище на попечителя/настойника на лицето в случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение.
 5. Срок за издаване на заповед: в 3-дневен срок от датата на подаване на заявление, директорът на дирекцията издава направление за изготвяне на оценката и плана. В срок до 20 работни дни мултидисциплинарен екип изготвя оценка и индивидуален план. Въз основа на плана се извършва настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип или ползване на социални услуги в общността.
 6. Образци и формуляри:

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 21, т. 13 от Закона за закрила на детето . и чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010г. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Оригинал и копие на документ, удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права, който се издава от общината по постоянния му адрес след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес;
  • Оригинал и копие на удостоверение за психично здраве и медицинско удостоверение за физическо здраве, липса на тежки хронични заболявания и други застрашаващи живота на осиновяващия, сексуално предавани инфекции с приложени резултати от проведени изследвания за туберкулоза, сифилис, хепатит В, ХИВ/СПИН;
  • Оригинал и копие от свидетелство за съдимост;
  • Оригинал и копие на документ, удостоверяващ, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • Оригинал и копие на документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.);
  • Оригинал и копие на препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него.
  • Към заявлението, подадено от съпрузи или един от тях, се прилагат документите по за всеки от съпрузите и удостоверение за сключен граждански брак.
  • В случаите, когато осиновяващият е чужд гражданин с обичайно местопребиваване в Република България, се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по съгласно законодателството на държавата, чийто гражданин е лицето;
  • Декларация за готовност за сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието н адетето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването;
  • Лична карта (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до три месеца от подаване на заявлението дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване на лицето относно годността му да осинови дете и изготвя доклад. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите. В 7-дневен срок от представянето на доклада, директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 8 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;
  • Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето; 
  • Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето; 
  • Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
  • При необходимост директорът на дирекция социално подпомагане може да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи.
 5. Срок за издаване на заповед: Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник. Комисията по приемна грижа разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и взема решение за утвърждаване или за отказ. Комисията по приемна грижа представя социалния доклад, постъпилите възражения и решението на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане в 7-дневен срок. В 14-дневен срок регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед за вписване или за отказ за вписване на кандидатите за приемно семейство в регистъра.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет. И чл. 24 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на заповед: При настаняване на дете при роднини и близки се взима съгласието на лицето/лицата, при които ще се настани детето. Настаняването се извършва временно със заповед на директора на дирекция социално подпомагане, като в едномесечен срок от издаването на заповедта дирекция "Социално подпомагане" прави искане до районния съд.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 26 от Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на заповед: Настаняването се извършва временно със заповед на директора на дирекция социално подпомагане, като в едномесечен срок от издаването на заповедта дирекция "Социално подпомагане" прави искане до районния съд.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 10 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на сигнали – устни, писмени, по електронен път и др. 
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст и др.
 5.  Срок за извършване на проучване: Срокът за събиране на първоначална информация и оценяване по сигнала е 10 дни от получаването му в дирекция "Социално подпомагане"

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молба-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Молба-декларация по образец;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето;
  • Документ за здравословното състояние на детето - само за деца с физически или психически увреждания;
  • Лична карта (за справка).
  • При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20-работни дни директора на дирекция за социално подпомагане издава заповед за отказ или отпускане на помощта.

     6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 49 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на молба-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Молба-декларация по образец;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето;
  • Документ за здравословното състояние на детето - само за деца с физически или психически увреждания;
  • Лична карта (за справка).
  • При необходимост дирекция "Социално подпомагане" може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 20-работни дни директора на дирекция за социално подпомагане издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 15 от Закона за закрила на детето - участие в съдебни процедури. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
 5. Срок за издаване на становище: след извършване на проучване от социален работник се изготвя становище до дежурен съдия.

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
чл. 67-69 от Регламент 883/2004, чл. 58-61 от Регламент 987/2009 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат  - АСП Централно управление.
 2. Заявители – Физически лица и компетентни институции от ЕС.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на формуляр по образец.
 4. Необходими документи:
  • Формуляр по образец;
 5. Срок за попълване на формуляра: В срок до три месеца от подаване формуляра.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
ПМС № 17 от 31.01.2007 г. 

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето, чрез директора на лечебното заведение. 
 2. Заявители – Физически лица 
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
 5. Срок за издаване на уведомление: социална анкета за установяване наличието на условията за заплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в 7-дневен срок от получаване на молба-декларацията. За резултата от социалната анкета директорът на дирекция "Социално подпомагане" уведомява писмено директора на лечебното заведение, в което се провежда лечението на лицето.
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
По реда на чл. 18 от Наредба № 3 от 24 август 2012 г.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Бланка "медицинско направление/искане за:" съгласно приложение № 3/амбулаторен лист;
  • Копие от удостоверение за ветеран от войните;
  • Лична карта/личен паспорт (за справка);
  • Копие от нотариално заверено пълномощно в случаите, когато заявлението се подава от името на упълномощено от ветерана от войните лице.
 5. Срок за издаване на заповед: В 14-дневен срок от подаване на заявлението-декларацията. 
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
По реда на чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с уреждания.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
 4. Необходими документи:
  • Заявление-декларация по образец;
  • Билет за използваното превозно средство - влак втора класа или автобус;
  • Документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие;
  • Лична карта/личен паспорт (за справка).
 5. Срок за издаване на заповед: В срок до 10 дни след подаване на заявление-декларацията, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.   
 6. Образци и формуляри: 

Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
По чл.7 от Закона за ветераните от войните.

Процедура по извършване на административната услуга

 1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето 
 2. Заявители – Физически лица.
 3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление свободен текст.
 4. Необходими документи:
  • Заявление свободен текст;
  • Копие от акт за смърт на починало лице – ветеран от войните;
  • Удостоверение за наследници на починалото лице – ветеран от войните;
  • Копие от удостоверение за „ветеран от войните“, издадено от държавна агенция „Архиви.“
  • При необходимост дирекция социално подпомагане може да изисква и други документи.
 5. Срок за издаване на заповед: В 14-дневен срок от подаване на заявлението. 

Наименование на административната услуга: Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
Нормативно основание (пълно наименование на нормативния акт и чл.):
Чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца
Процедура по извършване на административната услуга
1. Адресат – Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето
2. Заявители – Физически лица.
3. Начин на заявяване – Чрез подаване на заявление-декларация по образец.
4. Необходими документи:

 • Заявление-декларация по образец;
 • Копие от съдебно решение за допускане на осиновяването, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може по служебен път да получи информация за влязлото в сила съдебно решение за допуснато осиновяване на детето;
 • Лична карта (за справка).

5. Срок за издаване на заповед: в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация се издава заповед за отказ или отпускане на помощта.
6. Образци и формуляри: