Право на месечна добавка за социална интеграция

Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.

База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход (ГМД), който се определя от Министерския съвет.

Добавката представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:

  • Транспортни услуги – 15% от ГМД;
  • Информационни и телекомуникационни услуги – 20% от ГМД;
  • Обучение – 20% от ГМД - отпуска се след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението;
  • Балнеолечение и рехабилитационни услуги – предоставя се веднъж годишно – до трикратния размер на ГМД, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Когато лицето има определено право на чужда помощ в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, има право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползва такъв до трикратния размер на ГМД, но не повече от действително направения разход съгласно представените документ;
  • Достъпна информация – 15% от ГМД;
  • Наем за общинско жилище – в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, който е определен в договора за наем.
  •   Диетично хранене и лекарствени продукти – 15% от ГМД;

Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с трайно увреждане и изготвена социалната оценка.