Право на месечна добавка за социална интеграция

Осигуряване правата на хората с трайни увреждания се осъществява въз основа на оценка на увреждането и на възможностите за интеграция. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и изготвена социална оценка.

В Закона за интеграция на хората с увреждания са очертани параметрите за оценка на възможностите за интеграция, на чиято база се осигурява социално-икономическата защита за хората с увреждания, под формата на месечни добавки за социална интеграция.

Хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.

Размерът на месечната добавка за социална интеграция се определя като процент от гарантирания минимален доход /ГМД/, определен от Министерски съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.

Процесът по осигуряване правото на месечна добавка за социална интеграция на хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст е определен с Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и има за цел да създаде гаранции и стимули за тяхната интеграция и равнопоставеност.

Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:

  • Транспортни услуги – 15% от ГМД;
  • Информационни и телекомуникационни услуги – 20% от ГМД;
  • Обучение – 20% от ГМД;
  • Балнеолечение и рехабилитационни услуги се предоставят веднъж годишно – до трикратния размер на ГМД, а когато лицето има определена чужда помощ в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК и ползва придружител, добавката се изплаща в двоен размер;
  • Диетично хранене и лекарствени продукти –15% от ГМД;
  • Достъпна информация – 15% от ГМД;
  • Задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище – в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, който е определен в договора за наем.

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите лица, въз основа на извършена социална оценка и подадено заявление-декларация.