Право на годишен винетен стикер

Предоставянето на безплатен годишен винетен стикер за хората с трайни увреждания е право, регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата, което води до намаляване на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално включване в живота на общността.

С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища са определени условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се възползват от това си право.

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.