Право на целеви помощи

В Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано правото на хората с увреждания на целеви помощи.

  • Хората с увреждания, съобразно своите потребности имат право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса;
  • Хората с увреждания, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо;
  • Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако отговарят на нормативно определените условия;
  • Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако отговарят на нормативно определените условия.

Процесът по осигуряване правото на целеви помощи за хората с увреждания е определен с Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и има за цел да създаде гаранции и стимули за тяхната интеграция и равнопоставеност. Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.