Право на целеви помощи

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, относно прилагане на новия режим за реализиране и отчитане на отпусната целева помощ за изработване, покупка, ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, в сила от 01.07.2018 г. 

           Настоящата информация е предназначена за лицата, които са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) за осъществяване на дейности за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания. 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

       С измененията и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), приети с ПМС №60 от 23.04.2018 г., влезли в сила от 01.07.2018 г., се промени механизма на изплащане на ПСПСМИ за хората с увреждания. 

      Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за ПСПСМИ, за които лицата ползват целевата помощ са посочени в приложение №7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

        В медицинския протокол на ЛКК или в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, органите на медицинската експертиза посочват вида на ПСПСМИ, от което конкретното лице се нуждае. 

        Размерът на целевата помощ е определен със Заповед № РД01-508/19.06.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ, публикувана в Държавен вестник бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 01.07.2018 г., като същата отменя Заповед № РД01-319/02.04.2008 г.  

        На основание § 22 от Преходни и заключителни разпоредби към ПМС №60/23.04.2018 г., по всички подадени заявления-декларации за отпускане на целеви помощи преди 01.07.2018 г., по които не са издадени заповеди поради обжалване на медицинските документи и в случай на потвърждаване от горестоящия орган след 01.07.2018 г., се издават заповеди с посочен размер на целевата помощ от Заповед №РД01-508/19.06.2018 г. за определяне на пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ, а помощта се изплаща  на правоимащото лице.

        На лицата с увреждания се предоставят два екземпляра на Заповед за отпускане на целева помощ, като първият представят при търговеца или производителя, а вторият е за тях, с цел проследяване на експлоатационните срокове на ПСПСМИ.

 

 1.  МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТЕНИ ПО ПОРЪЧКА

   Производството на медицински изделия се извършва съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия.

        На основание Приложение №7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ, за медицински изделия, изработени по поръчка и в зависимост от конкретното изделие, органите на медицинската експертиза издават медицински протокол на ЛКК и/или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, придружени или съдържащи задание/назначение за изработване на конкретното изделие.

        Производителите на медицинските изделия по поръчка са длъжни да вземат мярка за конкретното изделие и да предоставят условия и възможност за изпробване на изделието, след което лицето писмено да декларира своя избор.

Лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, които изработват и предоставят медицински изделия по поръчка съставят и представят на лицата с увреждания:

 • протокол, с който се определят специфичните проектни характеристики на конкретното изделие, съгласно заданието/назначението за изработването му;  
 • проформа фактура, която включва себестойността на изработване на конкретно медицинското изделие, съгласно  специфичните му проектни характеристики. Проформа фактура се предоставя и при необходимост от ремонт, с цел определяне на размера на целевата помощ;
 • документ, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото ПСПСМИ.

       Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице, подава в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес заявление-декларация за отпускане на целевата помощ, с приложени документ на медицинската експертиза, задание за изработване на изделието, протокол от производителя и проформа фактура, документ от осигурителя, удостоверяващ видовете осигурителни рискове, за които за лицето се внасят или са дължими осигурителни вноски – само за осигурените лица в трудоспособна възраст, както и документ за самоличност за справка. С представянето на протокола от производител и издадената от него проформа фактура се счита, че лицето е направило своя информиран избор на лице, вписано като производител в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, което да изработи необходимите му медицински изделия.

       Предвид сроковете за изработване на изделията по поръчка, при съобщаване на заповедта лицата с увреждания декларират в ДСП, че са уведомени за необходимостта заповедта да се представи пред производителя в срок до 5 дни от връчването ѝ. Плащане се извършва след представяне на съответните документи, само на този производител, който е вписан в заповедта.

   

III. ОТЧИТАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ, ПОКУПКА И РЕМОНТ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

      Лицето увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице представя екземпляр от заповедта отпускане целевата помощ избрано от него лице, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от З получава необходимото му ПСПСМИ.

        Производителят, търговецът, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, издава фактура, съгласно Закона за счетоводството (ЗС) или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

        В графата „Получател на фактурата“ се изписва ДСП, издала заповедта за отпускане на ПСПСМИ, където се посочват адрес и ЕИК на ДСП. Във всяка заповед за отпускане на ПСПСМИ е записан ЕИК на ДСП. Информация за актуален адрес на ДСП е налична на електронната страница на АСП.

      В информационната част на фактурата се изписва точното наименование на ПСПСМИ – вид и модел съгласно списъка с предлаганите ПСПСМИ, за предоставянето на които производителят/търговецът е вписан в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. Номерът на заповедта, издадена от директора на ДСП се описва във фактурата срещу всяко описано ПСПСМИ, в основанието за прилагане или допълнително се описва като забележка.

       В графата „Получил“ се изписват имената на правоимащото лице, а при необходимост и имената на упълномощеното лице, което полага подпис.

       Допустимо е за всички ПСПСМИ, които са предоставени на едно лице, да се издава една фактура и един приемно-предавателен протокол. 

       В срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на ПСПСМИ, производителите/търговците, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ППЗИХУ,  представят искане за плащане в ДСП, която е издала заповедта за отпускане ПСПСМИ. Към него се прилагат следните документи:

 • първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност;
 • заповед-оригинал на директора на ДСП за отпускане на целевата помощ;
 • приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение №14 от  ППЗИХУ, подписан от представител на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, и от правоимащото лице или негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното ПСПСМИ и декларира, че го е получило;
 • документ, издаден от производителя на медицинското изделие, който съдържа специфичните му характеристики съгласно заданието – само за изделията, изработвани по поръчка;

 

         Искането за плащане трябва да има изх. № на фирмата, посочена банкова сметка, по която да бъде извършено плащане и да съдържа опис на приложените документи за предоставените на лицата ПСПСМИ (Приложение № 1 – искане за плащане).

       След получаване на искане за плащане, служителите на ДСП правят проверка на представените документи. Извършват и насрещни проверки на адресите на лицата, на които са предоставени ПСПСМИ.

       При постигане на увереност в изрядността на приложените документи, и за съответствие на предоставените на лицата ПСПСМИ с описаните във фактурата ПСПСМИ, в срок до 25-то число ДСП превежда средствата. В платежното нареждане се отбелязва изх. № на  искането, по което се извършва плащане.

        При установяване, че не са приложени всички необходими документи, посочени в чл. 43а, ал. 4 от ППЗИХУ, на конкретния търговец/производител се изпраща уведомително писмо за отстраняване на нередовностите. След получаване на допълнителните документи, плащането се извършва в посочените в ППЗИХУ срокове.

         Когато е установена недобросъвестност от страна на търговец/производител (например ПСПСМИ, посочени във фактурата, не съвпадат с тези, които са предоставени на правоимащите лица; ПСПСМИ не са предоставени и др.), се изпраща уведомително писмо, съдържащо информация за неизплащане на средства по конкретна фактура и причините за това.

      Настоящата информация е изготвена в съответствие със Закона за интеграция на хората с увреждания, Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

         Предoставянето на ПСПСМИ е процес, при който всички страни са длъжни да спазват приложимото законодателство в тази област с оглед осигуряване правата на хората с увреждания и правилно разходване на публични финансови средства.

 

 

В Закона за интеграция на хората с увреждания е регламентирано правото на хората с увреждания на целеви помощи.

 • Хората с увреждания, съобразно своите потребности имат право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса;
 • Хората с увреждания, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо;
 • Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако отговарят на нормативно определените условия;
 • Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако отговарят на нормативно определените условия.

Процесът по осигуряване правото на целеви помощи за хората с увреждания е определен с Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и има за цел да създаде гаранции и стимули за тяхната интеграция и равнопоставеност. Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.