Основни направления по закрила на детето. Осиновяване. Специални мерки за осиновяване на дете.

Осиновяването е мярка за закрила, чрез която се осигурява постоянна грижа за децата в семейна среда с всички произтичащи от това права и задължения, като между роднини по произход. Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление пообразец, за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване до Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по постоянния си адрес.

Към заявлението се прилагат документите изброени в чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, в т.ч. документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.). Извършва се социално проучване, с оглед преценка на годността на лицата да осиновят дете и издаването на разрешение за вписването им в регистъра, на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

Оценката включва и се основава не само на информацията, съдържаща се в приложените документи, а се базира и на събраната в хода на проучването допълнителна информация за личния и социален живот на кандидатите, техните морални качества и други характеристики, имащи значение за интересите на детето. Част от оценката на кандидатите е и участие в обучение по утвърдена програма.

Специални мерки за осиновяване на дете

В Наредбата за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване има раздел ІV – Специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години. С въвеждането на специалните мерки се даде възможност за предприемане на необходимите действия спрямо деца, за които в 6-месечния срок от вписването им в Регистъра за деца, Съветът по осиновяване не е определил подходящ осиновяващ или никой от определените, не по-малко от трима осиновяващи, не е подал молба за осиновяване на конкретното дете, или когато въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ за детето. Деца, за които независимо от положените усилия не са определени подходящи осиновяващи в страната се подават за вписване в регистър на деца, които могат да бъдат осиновен от лица с обичайно местопребиваване в чужбина, воден от Министерство на правосъдието.