Провеждане на професионални квалификационни курсове по козметика и фризьорство

Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект “Провеждане на професионални квалификационни курсове по козметика и фризьорство” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.01 ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, Договор BG 051PO001-5.1.01-0055-C0001, проект “С нови умения отново на работа” с Бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Сбъднати мечти”.