Обяви по ПМС 55/2007

  • Доставка на хранителни продукти Публикувана е обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект ”Доставка на хранителни продукти” по Оперативна програма ”Развитие на човешките...