Нормативна база

 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за семейни помощи за деца
 • Закона за интеграция на хората с увреждания
 • Закона за пътищата
 • Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за ветераните от войните
 • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
 • Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните
 • Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
 • Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
 • Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
 • Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища
 • Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища
 • Наредба № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ ДОХОД И/ИЛИ ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, КОЕТО ДА ИМ ОСИГУРЯВА ЛИЧНО УЧАСТИЕ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2011 Г.)
 • Постановление № 6 от 15 януари 2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход
 • Методика за определяне на индивидуалните потребности на хората с трайни увреждания, за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗИХУ
 • Заповед №РД01-319 от 02.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания
 • Заповед №РД01-328 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания
 • Заповед №РД01-329 от 04.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Списък на медицинските изделия за хората с увреждания
 • Заповед №РД01-514 от 09.06.2008 г. на министъра на труда и социалната политика за допълване на Списък на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания