СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

Решение № РД04-0015 от 26.01.2017г. за потвърждаване на Заповед № 07 ЗДЗД-6454 от 05.12.2016г. на Директора на РДСП-Габрово

Дата на публикуване: 10 Март 2017

Съобщаване на Решение № РД04-35/15.04.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 14 Април 2016

Съобщаване на Решение № РД04-64/30.05.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Дата на публикуване: 29 Май 2014