Бърза навигация


Работно време на АСП: 9.00 - 17.30

Последни новини

Новини Истински истории Социални услуги ОП 'Развитие на човешките ресурси' Административни услуги Административен регистър Деинституционализация Приемна грижа Осиновявания Подаване на Сигнали за корупцияЗапочва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”

26.03.2015

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в общинските администрации от утре, 27 март 2015 г....

още...

Проект за още по-добра функционалност на АСП стартира дейностите си

25.03.2015

В София се състоя откриващата конференция по проект „Агенцията за социално подпомагане - добре функционираща администрация". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен ...

още...

Продължава реформата в грижата за децата и процесът на деинституционализация в България

20.03.2015

С административни актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и в съответствие с решенията на съответните общински съвети са   закрити още 4 специализирани инст...

още...

Осъществена е спешна мярка за закрила на непълнолетно момиче от Видин

20.03.2015

Социални работници от Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" - Видин, извършиха спешно социално проучване след постъпил сигнал на 19.03.2015 г. от служител към Обла...

още...

Проект за 65 милиона лева ще предоставя интегрирани социални и здравни услуги

19.03.2015

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бенефициент по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на...

още...София град Габрово Перник Разград Търговище Силистра Русе Русе Видин Кюстендил Смолян Кърджали Ямбол Шумен Сливен Враца Монтана Варна Ловеч Пазарджик Плевен Велико Търново Добрич Стара Загора Хасково Пловдив Благоевград София област Бургас

 

Акценти

18.03.2015 г. Стартира информационна кампания за представяне на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГ...

още...

  16.03.2015 г. Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за д...

още...

Методики   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Предоставяме на Вашето внимание актуализирана Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа", с включената към нея ...

още...

ВАЖНО! На 28.08.2014г. във връзка с приетото и одобрено предложение за промяна на Националната карта на резидентните услуги от Междуведомствената работна група за управление и координация на проц...

още...

Процедура за подреждане на файловете към искане за плащане,представени на електронен носител“- задължителна за прилагане от всички бенефициенти, изпълняващи договори по ОП РЧР Процедура ...

още...

На 02.10.2014г. е публикувана информация за сключени договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КО...

още...

До всички бенефициенти отчитащи пътни разходи при изпълнение на проекти Информация ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Във връзка с оптимизиране процеса по отчитане на ОП РЧР,целящ опростяване на процедурите и актуализацията им съобразно действащата нормативна уредба е публикувано ново ръководство за бенефициенти по ...

още...

Договарящият орган предложи промяна в критериите за избор на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 на 13-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР, които п...

още...

Публикувана е информация за сключените договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с всички осем конкретни бенефициенти по процедура BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо б...

още...

На 15 и 16 октомври 2013г. Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган ще проведе процес по сключване на договори с конкретните бенефициенти по схема за директно предоставяне...

още...

Публикувано е Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“” НОВО Ръководство за бенефициенти ...

още...

Публикувано е Ново ръководство за изпълнение на договори по процедура за директно предоставяне BG051PO001-5.2.12 „Разкриване на социални услуги в общността“, Компонент 2 на операция &bdqu...

още...

На 27 юли 2013 г., в Бургас, от 16:00 ч. ще се проведе Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с фокус върху вас - младите хора. Ако не...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. и...

още...

В периода 02.07.2013 г. - 04.07.2013 г. ще се проведе обучение на бенефициенти по схема BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността" съгласно публикувания график График договаряне     ...

още...

На 18.05.2013г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.2: &r...

още...

На 29.03.2013 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2: &bd...

още...

Постановления на Министерски Съвет   На вниманието на бенефициенти, изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 от ОП ”РЧР”: От ...

още...

Допълнение към Ръководства за изпълнение на договори по схеми за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Указание...

още...

Важно за кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 “Живот в общността”. На 18.02.2013г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на пр...

още...

АСП отправя публична покана за избор на изпълнител за извършване на писмени и устни преводачески услуги от и на немски език за нуждите на проект „И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г.”, финанс...

още...

Публикувано променено ръководство за бенефициенти по схема "Помощ в дома": изтегли файла в режим track changes изтегли файла Изменени приложения към променено ръководство за бенефициен...

още...

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 от оп ”РЧР”: Във връзка с промени в Наръчника по Оператив...

още...

  ВАЖНО!  Актуализиран е индикативният график за прием на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ BG 051PO 001-5.2.12 „Д...

още...

Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Рила по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на чо...

още...

В периода 07.01.2013г. - 17.01.2013г. ще се проведе обучение на бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома" съгласно публикувания график изтегли график На 03.04.2012 г. Аге...

още...

Важно за кандидатите по процедура BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността": Поради допусната техническа грешка, крайният срок за получаване на проектни предложения, посочен в Приложение А-Формуля...

още...

Договорите с одобрените кандидати по процедура за подбор на проекти „Помощ в дома” се подписват в периода 19.11.2012г. – 30.11.2012г. в Зала Учебен център, ет. 1 в сградата на Минис...

още...

На 08.11.2012 г. стартира разяснителна кампания за бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, Оперативна програма &ld...

още...

На 02.11.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване ...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. изт...

още...

На 19.10.2012г. са обявени резултатите по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „...

още...

На 16.11.2012 год. от 11 часа в зала 1 в сградата на МТСП, ул. Триадица 2, ще се проведе обучение на бенефициенти по изпълнение на договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B...

още...

Важно за кандидатите по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 “Помощ в дома”. На 13.08.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост н...

още...

На 03.08.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете " - Компон...

още...

Указания УКАЗАНИЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009 И (ЕС) № 1231/2010 СПРЯМО ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО НЕ УПРАЖНЯВАТ ПРАВОТО СИ НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПЕ...

още...

ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG051PO001-5.1.05 “Съпричастност” !!! На 26.07.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на пр...

още...

ВАЖНО за допълнително желаещи общини да бъдат включени в процедура BG051PO001-5.2.11 "ПРИЕМИ МЕ" Общата цел на процедурата е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде...

още...

Изменение на разделите в ръководствата за конкретни бенефициенти, касаещи възлагане на обществени поръчки и предварителния контрол на обществените поръчки от страна на Договарящия орган Ръковод...

още...

информация по Проект „И аз имам семейство" към месец юни 2012 г.     Проект „И аз имам семейство" се реализира в изпълнение на Национална стратегия „Виз...

още...

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 33 от 27.04.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, при...

още...

На 16май 2012 г. от 10.30ч. в конферентна зала № 1, х-л „Родина”, гр. София ще се проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.05 ...

още...

На 20.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.0 5 „Съпричастност"   по приоритетна ос 5: „Социално включване и насъ...

още...

Изменение на Ръководството и приложенията за бенефициенти по процедура BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности" 17.04.2012 г. Ръководство за бенефициенти изтегли файла Приложения към ...

още...

В периода  17 април - 04 май 2012г. в градовете  Бургас, Стара Загора, Кърджали, Провдив, Варна, Русе, В.Търново, Плевен, София и Монтана ще се проведе  информационна кампания по ...

още...

Република България МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО       ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОНСЛУЛТАНТИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001...

още...

В съответствие с изменение в Закона за обществените поръчки, обнародвано в Държавен вестник бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г., е публикуван нов образец на График за възлагане на общес...

още...

Изменени Указания за събиране и обобщаване на информация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. в съответствие с изискванията на Регламент 1828/2006 ...

още...

Обявена е малка обществена поръчка за избор на 6 консултанта за обучение за нуждите на Проект "И аз имам семейство". изтегли Покана ...

още...

График за провеждане на обучение за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” изтегли файла От 08.12.2011г., по приложения примерен график стартира сключване...

още...

Изменение в Ръководството за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" и приложенията към него". Ръководство за бенефициенти-изменение изтегли файла Приложения към ръководс...

още...

График за провеждане на обучение за бенефициенти по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички" График договаряне      На 21 и 22.12.2011г., по приложения примере...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. и...

още...

Публикувана е информация за сключените договори по схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. ...

още...

На 26.10.2011 г. стартира изпълнението на проект „ ПОСОКА: семейство " с конкретен бенефициент МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО .   Проектът се изпълнява по процедура за директно ...

още...

Възможности за осигуряване на устойчивост на изградените и подкрепени социални предприятия по схема BG051PO001-5.1.01 "Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия/п...

още...

Агенция за социално подпомагане в качеството си конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, чрез процедура за директно предоставяне н...

още...

Важно за кандидатите по процедура BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички”: Поради допусната техническа грешка, крайният срок за получаване на проектни предложения, посочен в Приложение Т &...

още...

Правила за налагане на финансови корекции виж изтегли файла ...

още...

Допълнение към Ръководство за бенефициенти по Схема BG051PO001-5.2.07 виж изтегли файла ...

още...

 


Начало     Достъпност     Обратна Връзка     Карта на сайта