За пълнолетни лица

Национална стратегия за дългосрочна грижа

В рамките на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане бе изготвен „Анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и за възрастни хора с увреждания”. Анализът е предпоставка, за да се пристъпи към реална деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора, тъй като освен реална картина за състоянието, той ще подкрепи изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа и ще послужи при провеждане на реформата в тази сфера. Настоящият анализ дава ясна картина за състоянието на 160 специализирани институции в сравнителен план и по видове институции, което е от изключително значение за правилното планиране на всички дейности и проекти, които следва да подкрепят изпълнението на процеса на деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания

Доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги
Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността